Κύριο περιεχόμενο


Τομέας Αιμόστασης
Διαπιστευμένες κατά ISO15189

Τομέας Ανοσοβιολογίας 
 1. PT – INR
 2. APTT
 3. TT
 4. FIB
 5. D-Dimers
 6. anti-Xa
 7. Factor VIII
 8. Factor IX
 9. Factor XII
 10. vWF Ag
 11. APC-R
 12. AT-III
 13. Protein C
 14. Free Protein S
 15. LA (DRVV screen, confirm, RATIO)
 1. Anti-Cardiolipin IgG
 2. Anti-Cardiolipin IgM
 3. Anti-β2GPI IgG
 4. Anti-β2GPI IgM
 
Τομέας Μοριακής Βιολογίας

 1. Factor V "Leiden"
 2. Factor II G20210A
 3. MTHFR C677T
 4. MTHFR A1298C 

Λοιπές

Τομέας Βιοπαθολογίας
 1. Factor II
 2. Factor V
 3. Factor VII
 4. Factor X
 5. Factor XI
 6. Protein S activity
 7. PAI-1
 1. Γενική Αίματος
 2. Κάλιο
 3. Νάτριο
 4. Χλώριο