Κύριο περιεχόμενο

Στο καρδιολογικό τμήμα του πολυιατρείου μας διενεργούμε:

  1. Υπερηχογράφημα καρδιάς με έγχρωμο υπερηχογράφο Triplex
  2. Υπερηχητική αρτηριογραφία αορτής με έγχρωμο Triplex (Αορτικό τόξο & ανιούσα αορτή)
  3. Holder HKΓματος (ρυθμού) 24ώρου
  4. Holder πιέσεως 24ώρου
  5. Ηλεκτροκαρδιογράφημα
    Source: http://www.vascular-research.gr/index.php/2015-05-12-06-13-22