Κύριο περιεχόμενο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Πρωταρχικός στόχος του Εργαστηρίου «ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» είναι η επίτευξη και η διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει, το οποίο εξασφαλίζεται με την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που διενεργεί και γενικότερα με τους όρους της εύρυθμης λειτουργίας του.
Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε, καθιερώθηκε και εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 15189 και τα σχετικά έγγραφα του ΕΣΥΔ, τις ισχύουσες κανονιστικές και νομοθετικές διατάξεις, καθώς και με κάθε άλλη σχετική με το παραγόμενο έργο του προδιαγραφή.
Η Διοίκηση του Εργαστηρίου δεσμεύεται να στηρίζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ώστε να βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσματικότητά του. Για το σκοπό αυτό, μεριμνά για τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη σταθερή παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων, την επαρκή – σύγχρονη και ποιοτική υποδομή, το υψηλό επιστημονικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού, την ορθή επαγγελματική πρακτική, την αποδοχή του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας, την τήρηση των κανόνων της διεθνώς αποδεκτής επιστημονικής δεοντολογίας και την προστασία του απορρήτου των δεδομένων των εξεταζομένων.
Η ευθύνη για τη λειτουργία, διατήρηση και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας, ώστε να ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο στην παρούσα Πολιτική Ποιότητας, ανατίθεται στον Υπεύθυνο Ποιότητας ο οποίος συνεργάζεται με τη Διοίκηση του Εργαστηρίου.
Κάθε εργαζόμενος οφείλει με βάση την επιστημονική του κατάρτιση, την εμπειρία και την εκπαίδευση που του παρέχεται, καθώς και των μέσων / υποδομών που είναι στη διάθεσή του, να γνωρίζει και να τηρεί τις διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας, να συμβάλει στη σταθερή εφαρμογή και βελτίωσή του, να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών και να ενεργεί σύμφωνα με τον «Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας» του Εργαστηρίου.